کود کامل ماکرو NPK12-12-36

ثبت سفارش
کود پودریN-P-K (12-12-36+TE) گروه تولیدی FEEDARعناصر اصلی نیتروژن، فسفر و پتاسیم مورد نیاز گیاه را تامین می نماید. این محصول از پتاسیم بالایی برخوردار است.


کود پودریN-P-K (12-12-36+TE) گروه تولیدی FEEDARعناصر اصلی نیتروژن، فسفر و پتاسیم مورد نیاز گیاه را تامین می نماید. این محصول از پتاسیم بالایی برخوردار است.
پتاسیم در فعال سازی بسیاری از آنزیم ها نقش اساسی دارد. این عنصر به طور قابل ملاحظه ای در بافت میوه تجمع پیدا کرده و رشد و کیفیت محصول را به شدت افزایش می دهد. پتاسیم موجود در کود پودریN-P-K (12-12-36+TE) گروه تولیدی FEEDARتوانایی برگ ها را در نگهداری آب افزایش داده و با تنظیم روزنه های سطح برگ از تعریق بیش از حد گیاه جلوگیری می نماید.

این کود با دارا بودن اسید آمینه و تمامی عناصر ریزمغذی کیفیت ، رنگ و مزه محصول را بهبود می بخشد. استفاده از این کود پودری جهت افزایش وزن و اندازه محصول به کشاورزان محترم توصیه می گردد.
این محصول به دلیل انحلال ۱۰۰ درصد ، در مخازن کود به هیچ عنوان رسوب نمی نماید. کودN-P-K (12-12-36+TE) گروه تولیدی FEEDARکمبود های مربوط به هر یک از عناصر اصلی را برطرف نموده و مصرف کودهای پایه را به حداقل می رساند. همچنین این نوع کود فاقد کلر، سدیم و فلزات سنگین می باشد.
کودN-P-K (12-12-36+TE) گروه تولیدی FEEDARقابلیت استفاده مصارف آب آبیاری و همچنین محلول پاشی را دارا می باشند.

مشخصه اول
مشخصه دوم
مشخصه سوم
مشخصه چهارم
مشخصه پنجم