کود اورگانیک سلولزی

ثبت سفارش
برپایه سلولز و پیت و مواد معدنی تولید میشود.


برپایه سلولز و پیت و مواد معدنی تولید میشود.
بدلیل اینکه تمامی مواد اصلی تشکیل دهنده آن صرفا کانه آرایی شده و تغییر شیمیایی در عناصر آن داده نشده است با آزادسازی مواد معدنی به صورت تدریجی باعث افزایش جذب بهتر برالی گیاه میشود و تمامی 12 عنصر مورد استفاده گیاه را فراهم میکند.
کود ارگانیک سبب پیشگیری از بیماری ها و آفات و کاهش شوری خاک میشود.
مشخصه اول
مشخصه دوم
مشخصه سوم
مشخصه چهارم
مشخصه پنجم