سوپر فسفات ساده (ssp)

ثبت سفارش
کود سوپر فسفات ساده علاوه بر %16 فسفر قابل جذب گیاه دارای %12 گوگردو %20 کلسیم است.


سوپر فسفات ساده (SSP)

کود سوپر فسفات ساده علاوه بر %16 فسفر قابل جذب گیاه دارای %12 گوگردو %20 کلسیم است.
کاربرد این کود قبل از کاشت و در زمان تهیه بستر بذر میباشدو همچنین بهترین کود برای دانه ه8ای روغنی و سیب زمینی است.
در درختان میوه باعث کاهش رنگ قرمز و نارنجی برگ و در زمین های شور و قلیایی باعث کاهش شوری و افزایش بهره وری خاک میگردد.

توصیه انجمن کود ایرانمزیت های کود سوپر فسفات ساده نسبت به سوپر فسفات تریپل:

سوپر فسفات تریپل

سوپر فسفات ساده

به دلیل بالا بودن درصدP2O5 واکنش بیشتر و شدیدتر انجام شده و لذا فسفر محلول خیلی بیشتر به شکل غیر محلول درآمده و مقدار زیادی از ریز مغذی های خاک را به شکل غیر محلول در می آورد که غیرقایل استفاده شده و راندمان جذب فسفر را به کمتر از 60درصد می آورد. یعنی 16 درصد از 39درصد فسفر محلول غیر قابل استفاده میباشد.

مصرف این کود ریزمغذی ها را محلول نمیکند و با دارا بودن 5درصد ریزمغذی از قبیل کلسیم و منیزیم و آهن و روی و منگنز خاک را تقویت میکند و با دارا بودن 12درصد گوگرد باعث تنظیمPHخاک میگردد و 20درصد کلسیم بیشتر نسبت به STPدارد.

سبب فشرده شدن و محکم شدن بافت خاک شده که خاصیت نفوذپذیری خاک را کمتر میکند که توصیه شده بعد از مصرف دو سال STPحتما از SSP استفاده شود.

سبب محکم شدن بافت خاک نمیگردد بلکه آنرا سست و باعث نفوذ آب تا دریشه جهت جذب گیاه میشود.


در STPگوگرد وجود ندارد

دارای 12 درصد گوگرد و باعث تنظیم PHخاک میشودکهع جذب عناصر مفید خاک را بیشتر میکند و با توجه به قلیایی بودن خاک های ایران از سوی سازمان آب و خاک و مرکز تحقیقات کشاورزی گوگرد توصیه شده است.

ریز مغذی وجود ندارد

دارای عناصر سنگین از قبیل آرسنیک و کادمیم و جیوه و ... است.

دارای بیش از 5 درصد وزنی عناصر ریزمغذی میباشد. فاقد عناصر سنگین است.مشخصه اول
مشخصه دوم
مشخصه سوم
مشخصه چهارم
مشخصه پنجم