آلی

برپایه سلولز و پیت و مواد معدنی تولید میشود.

بدلیل اینکه تمامی مواد اصلی تشکیل دهنده آن صرفا کانه آرایی شده و تغییر شیمیایی در عناصر آن داده نشده است با آزادسازی مواد معدنی به صورت تدریجی باعث افزایش جذب بهتر برالی گیاه میشود و تمامی 12 عنصر مورد استفاده گیاه را فراهم میکند.

کود ارگانیک سبب پیشگیری از بیماری ها و آفات و کاهش شوری خاک میشود.

مشاهده لیست